Osiągnięcia

Anglia, Niemcy, Malta… – zagraniczne mobilności nauczycieli PG im. Papieża JP II w Młynarzach.


Mamy to! Na 695 wniosków złożonych w ramach akcji 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej
w programie Erasmus+ w roku 2016″ gimnazjum z Młynarzy na 57 miejscu. Projekt, który złożyliśmy, nosi tytuł „Wzrost kompetencji językowych kadry pedagogicznej gwarantem rozwoju Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach” i na 100 możliwych do uzyskania punktów otrzymał 91. Przyznane dofinansowanie wynosi 18 493,00 EUR. Autorką złożonego projektu jest Katarzyna Brzuzy – nauczycielka języka polskiego.
Projekt w pełni odpowiada na potrzeby placówki. Jego głównym celem jest podniesienie umiejętności językowych, interpersonalnych i metodycznych nauczycieli, co w dalszej perspektywie ma pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości pracy szkoły oraz na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz wzrost ich aspiracji i poczucia własnej wartości. Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2016 r. do października 2017 r. Jego adresatem jest grupa 5 nauczycieli naszego gimnazjum.
W ramach realizacji projektu planowane jest podjęcie następujących działań:
– uczestnictwo nauczycieli w kursach językowych na różnych poziomach, a także kursach metodycznych;
– doskonalenie zawodowe w zakresie umiejętności interpersonalnych i public relations;
– uczestnictwo w programie eTwinning;
– wprowadzenie elementów języka angielskiego na lekcjach poszczególnych przedmiotów;
– poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uruchomienie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – konwersacje „Five o’clock”, co pozwoli uczniom na rozbudzenie ich zainteresowań językowych poprzez przygotowanie ich do użycia poznanego słownictwa oraz struktur językowych w realnych sytuacjach;
– uruchomienie zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji teatralnej z elementami języka niemieckiego, co przyczyni się do rozwoju wśród uczniów twórczych postaw, wrażliwości i wyobraźni, dadzą one im także możliwość większej aktywności i integracji, a odpowiednio dobrane teksty piosenek oraz teksty narracyjne będą źródłem wiedzy krajoznawczej, wprowadzą elementy kultury europejskiej i wiedzy o świecie;
– publiczne występy uczestników zajęć edukacji teatralnej z elementami języka niemieckiego, co będzie stanowić zarówno element kulturalny, jak również edukacyjny, ponieważ przedstawienia niemieckojęzyczne dostarczać też będą konkretnej wiedzy o różnorodności i wielokulturowości Europy;
– promocja projektu oraz działań podjętych w ramach jego realizacji.
Projekt będzie monitorowany i poddawany ewaluacji poprzez systematyczną analizę danych ilościowych i jakościowych pozyskiwanych poprzez hospitacje, ankiety, wywiady i rozmowy, raporty on-line itp. Upowszechnianiu informacji na jego temat będą służyć cykliczne spotkania z rodzicami, publikacje przede wszystkim na stronie internetowej szkoły oraz w mediach lokalnych.
Po zakończeniu realizacji projektu planowane jest przystąpienie naszego gimnazjum do programu Erasmus+ KA2 mającego przede wszystkim na celu doskonalenie umiejętności językowych i interpersonalnych uczniów.
 

 

Zakończono inwestycje

Związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Ogony, Sadykierz, Kołaki, Strzemieczne Wiosny, Strzemieczne Oleksy , rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Młynarze oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach: Kołaki, Sieluń, Głazewo Święszki.