Ogłoszenia

 

Młynarze 16.06.2017 r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Młynarze w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018

 

  1. Przedmiot konsultacji:

W związku  z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS-70-1-17 z dnia 9 czerwca 2017 r – Wójt Gminy Młynarze zaprasza wszystkich wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Młynarze do konsultacji społecznych dotyczących projektu kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

 

Celem konsultacji  jest uzgodnienie wzoru kart do głosowania przy udziale wyborców  Gminy Młynarze, ze szczególnym wyrażeniem opinii w zakresie:

– praktyczności stosowania kart w formacie broszury w rozmiarze A4 a kart wielkoformatowych; w tym A0 i A1;

– tajności głosowania na tzw. „płachcie” (karty formatu A0 i formatu A1);

– oceny  poszczególnych czynności, które  z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenia karty wielkoformatowej (tzw. „płachty” w formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny;

– oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów.

 

  1. Termin konsultacji:

Dzień rozpoczęcia konsultacji: 19.06.2017 r. Dzień zakończenia konsultacji: 25.06.2017 r

 

  1. Forma konsultacji:

Projekt kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej    oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminamlynarze.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Elżbieta Dzwonkowska- Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 

  1. Wszelkie uwagi i opinie do projektu kart do głosowania można zgłaszać na piśmie bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Młynarze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugmlynarze@post.pl

 

W dniu 26 czerwca 2017 r wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przesłane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

 

W ó j t

    /-/ Wacław Suski

 

-Pismo przewodnie

Przykładowe karty do głosowania:
wojt-tak-nie-

IItura wojt-tak-nie

wojt-IItura wojt

SEJMIK RADA-powiatu

mala-gmina rada A1

poziom karta sejmik

A0 karta sejmik

A1 pion karta sejmik

rada-miasta-na-prawach-powiatu

 

 

 

W dniu 28 maja 2017 roku na boisku szkolnym w Młynarzach odbył się turniej piłki nożnej, w którym wzieli udział chłopcy z gimnazjum w Młynarzach i Krasnosielcu.

Zawody rozegrano w drużynach pięcioosobowych systemem „każdy z każdym”. Ostatecznie zwyciężyła I drużyna z Młynarzy przed drużyną z Krasnosielca i II drużyną z Młynarzy. Drużyny te otrzymały puchary a ich zawodnicy pamiątkowe medale.

Nad przebiegiem turniej czuwał p. Dariusz Budelewski, który był też sędzią głównym zawodów.

W dniu 28 kwietnia 2017 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynarzach odbyły się warsztaty dla klas V-VI i III a – IV w zakresie profilaktyki zapobiegania agresji i przemocy w szkole pt. „PRZEMOC A NIEMOC” .
Warsztaty były prowadzone przez wykwalifikowanego trenera firmy Progres – Instytut Rozwoju i Edukacji Oddział w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Gminy Młynarze.

W dniu 10.02.2017r w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne.

W eliminacjach udział wzięły dzieci i młodzież w 2 grupach wiekowych:
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
W młodszej grupie wiekowej do eliminacji przystąpiło 10 uczniów, natomiast w grupie starszej – 7 uczniów.
Nad przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie:
Jarosław Janiszewski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Makowie Mazowieckim
Roman Suski – Prezes Zarządu Oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Młynarzach
Waldemar Długołecki – Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Młynarzach
Adam Rupiński _ Sekretarz Gminy Młynarze

Uczestników Turnieju przygotowali nauczyciele:
w grupie młodszej (Szkoła Podstawowa) – Pani Grażyna Gajak,
w grupie starszej (Gimnazjum) – Pan Dariusz Budelewski.
Turniej ten wykazał bardzo wysoki poziom znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród uczestników.
W poszczególnych grupach wiekowych najlepsi okazali się następujący uczniowie:
W Grupie Młodszej:
I miejsce – Piotr Chełstowski
II miejsce – Gabriela Załęska
III miejsce- Julia Perzanowska
W grupie Starszej:
I miejsce – Patrycja Chełstowska
II miejsce – Michał Gostkowski
III miejsce – Michał Głażewski
Najlepsi uczestnicy Turnieju otrzymali cenne nagrody sponsorowane przez Gminną Komisję Do Spraw Rozwiazywania Problemów Aloholowych w Młynarzach.
Starym zwyczajem pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Wręczenia nagród dokonała Komisja Turnieju wraz z przedstawicielką sponsora – Panią Monikę Napiórkowską.
Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych tj. Piotr Chełstowski i Patrycja Chełstowska będą reprezentowali Gminę Młynarze w eliminacjach szczebla powiatowego turnieju, które odbędą się 14 marca w Czerwonce.

linia

obwieszczenie o wszczęciu postępowania

linia

Harmonogram odbioru odpadów 2017 Gmina Młynarze:

Młynarze harmonogram 2017

linia

Zbieranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młynarze w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 20.300,34 zł

Więcej: tablica-azbest

linia

Sprawa dot. udostępnienia i przekazania informacji o zmianie przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

Więcej: pismo-z-arimr

linia

15034141_1093063394141823_1650582250_o

linia

1-ulotka-sprawny-opryskiwacz 2-ulotka-sfalszowane-s-o-r

1-ulotka-sprawny-opryskiwacz

linia

mlynarze-1

linia

I N F O R M A C J A

 

Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim

mł. asp Grzegorz Dębowski – dzielnicowym gminy Młynarze

przy współpracy z  władzami Gminy Młynarze

w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy

organizuje w dniu

08 października 2016 roku

 

na terenie Publicznego Gimnazjum w Młynarzach

w godz. 14.00 do 16.00

szkolenie w zakresie samoobrony dla kobiet z terenu gminy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

ćwiczenia psychologiczne, trening mobilizacji wewnętrznej i oswajanie z zagrożeniem, sposoby zwalczania stresu i wzmacniania poczucia pewności siebie, skuteczne i sprawdzone metody wzywania pomocy, wczesne rozpoznanie  potencjalnego zagrożenia, trening szybkiego uwalniania się z chwytów i obchwytów napastnika oraz trening skutecznych metod uderzeń i kopnięć a także opis podstawowych typów broni osobistej.

 

Zapisy na spotkanie szkoleniowe pod nr tel. 29 768 11 26

lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarzach

linia

Spotkanie z Policjantem  „Bezpieczna Droga do Szkoły”

W dniu 12 września 2016 roku w ramach akcji profilaktycznej „Bezpieczna Droga do Szkoły” Komendy Powiatowej Policji Maków Maz.- dzielnicowy gminy Młynarze mł. asp. Grzegorz Dębowski odwiedził dzieci i młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarzach. Spotkania z dziećmi i młodzieżą miały na celu przekazanie wiedzy  uczniom w zakresie stosowania się do zasad ruchu drogowego celem bezpiecznego zdążania do szkoły. W ramach przeprowadzonej akcji przekazano uczniom elementy odblaskowe by byli bardziej widoczni a tym samym pamiętali że zawsze  po zmroku trzeba być widocznym.

 

linia

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu, Fundacja List Przewodni i kryteria -Młynarze

załączniki:

5.5 Załącznik nr 8 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

8. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu,

Fundacja List Przewodni i kryteria -Młynarze podpisany ,

Zał nr 1 do Oświadczenia udostepniania miejsc instalacji kolektorów słonecznych

linia

ZAPYTANIE OFERTOWE Szacunkowa wartość poniżej 30000 euro

Nazwa zamówienia: „ZBIERANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MłYNARZE W 2016 R.”

 

Więcej informacji w pliku niżej:

zapytanie ofertowe azbest

linia

Młynarze dnia 11.07.2016

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Młynarze ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Głażewo-Cholewy w skład której wchodzi:
1.Budynek po byłej Szkole Podstawowej murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony  bez poddasza użytkowego o pow. użytkowej 870,64 m²
2.Budynek gospodarczo-sanitarny murowany, bezstropowy o pow. użytkowej 68,01 m²,
3. Budynek garażowy murowany o wym. zewn. 16,60×6,75m,
4. Śmietnik przybudowany do ściany szczytowej budynku gospodarczo-sanitarnego, murowany, przykryty płytą żelbetową. Pow. użytkowa śmietnika – 5,80 m²,
5. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z kątowników osadzonych w cokole. Wys. ogrodzenia – 1,3 m. Bramy i furtki z prętów stalowych wys. 1,5m,
6. Działka Nr ewid. 249 o pow. 0,98ha.
Nieruchomość przeznaczona jest na działalność usługową z dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 224.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery  tysiące złotych ).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 12.000,00 złotych w jednej z następujących form: w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Nr 78 8925 0006 0000 1632 2000 00 30 BS Różan na minimum 3 dni robocze przed przetargiem tj. do dnia 10.08.2016r. do godz. 10.00.
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy skutkować będzie utratą wadium.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młynarze.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2016r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młynarze, ul. Ostrołęcka 7.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowych informacji w sprawach przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy Młynarze Pan Adam Rupiński od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 lub pod Nr tel. 0-29/768-00-62.

Wójt

Wacław Suski

linia

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

obwieszczenie 2016.04.22

linia

Wójt Gminy Młynarze ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Głażewo Cholewy. Więcej informacji znajdą Państwo w odnośniku niżej.

ogłoszenie o przetargu

linia

Wniosek_o_oszacowanie_szkód_-_wniosek_dla_rolnika

linia

Informacja dla rolników ujemne skutki prezezimowania

linia

capture-20160210-130503

linia

W dniu 29 stycznia 2016 dzielnicowy gminy Młynarze mł. asp. Grzegorz Dębowski z Posterunku Policji w Różanie przeprowadził na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach spotkanie z uczniami klas I – III i IV – VI.

Działanie profilaktyczne skierowane było do dzieci w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi. Podczas pogadanki dzielnicowy przypominał o zagrożeniach jakie wynikają ze złego dobierania miejsca do zimowych zabaw w szczególności sąsiedztwa zbiorników wodnych dróg. Przypomniał o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i o obowiązku noszenia odblasków o z mieszku.

Oprócz szeregu cennych porad dotyczących bezpieczeństwa młodzież dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Młynarzach otrzymała od Policjanta odblaski poprawiające bezpieczeństwo.

20160127_093619

Więcej zdjęć

linia

coś tam

 

 

 

 

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Państwowa Inspekcja Pracy,
Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.
* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

zgłoszenie do Konkursu zał nr 1

Regulamin Konkursu BGR 2016

linia

 

 

fire-fighter-294194_960_720

W Dniu 26.01.2016 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynarzach odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej” Młodzież Zapobiega Pożarom” – Eliminacje Gminne.

Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych tj.

grupa młodsza – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynarzach

grupa starsza – uczniowie Publicznego Gimnazjum w Młynarzach

Do eliminacji gminnych przystąpiło po 10 uczniów w każdej grupie wiekowej, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.

W grupie wiekowej młodszej zwyciężyli:

  1. Rupińska Weronika kl. VI
  2. Chełstowska Patrycja kl.VI
  3. Dzwonkowska Olga kl. VI

W grupie wiekowej starszej najlepszym okazał się Mikołaj Janyszko uczeń kl. III, natomiast następne miejsca zdobyli: Głażewski Michał uczeń kl. I, Głażewska Marta uczennica kl. III

Za udział w turnieju zwycięscy otrzymali cenne nagrody pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

Zwycięscy w poszczególnych grupach wiekowych tj. Weronika Rupińska i Mikołaj Janyszko będą reprezentować gminę Młynarze na turnieju Wiedzy Pożarniczej” Młodzież Zapobiega Pożarom” – Eliminacjach Powiatowych, które odbędą się w Czerwonce w dniu 18.03.2016r.

Galeria zdjęć

 

 

 

linia

 

kwal;ifikacja 1

zrzut 2

zrzut 3

 

 

 

 

 

 

capture-20151218-091809

 

capture-20151218-091914

 

 

linia

capture-20151217-143952

 

1832

,,Wykonanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Młynarze. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.888,00 zł”

 

 

linia

11982456_467433510111733_620606635_o

Szanowni Państwo,

W Urzędzie Gminy Młynarze, ul. Ostrołęcka 7,
06-231 Młynarze w dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) od 08.30–11.30. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.
Konsultacje skierowane były do:
– społeczności lokalnej,
– przedsiębiorców,
– osób fizycznych,
– jednostek samorządu terytorialnego,
– innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.
Podczas dyżuru  można było uzyskać informacje m.in.:
– jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie,
– czy przedstawiony pomysł ma szanse na dotację,
– jakie są zasady ubiegania się o wsparcie,
– jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki,
– w jakich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich można wziąć udział (szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.),
– finansowanie działalności gospodarczej w ramach instrumentów zwrotnych (Inicjatywa JEREMIE),
– oraz informacje związane z funduszami na lata 2014 – 2020.

 

linia

 

Więcej informacji znajdzie Państwo na stronie  www.parlament2015.pkw.gov.pl

capture-20151007-170017capture-20151007-165842

linia

Młynarze dnia 03.08.2015

Wójt Gminy Młynarze ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Głażewo-Cholewy w skład której wchodzi:

1.Budynek po byłej Szkole Podstawowej murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony bez poddasza użytkowego o pow. użytkowej 870,64 m²

2.Budynek gospodarczo-sanitarny murowany, bezstropowy o pow. użytkowej 68,01 m²,

3. Budynek garażowy murowany o wym. zewn. 16,60×6,75m,

4. Śmietnik przybudowany do ściany szczytowej budynku gospodarczo-sanitarnego, murowany, przykryty płytą żelbetową. Pow. użytkowa śmietnika – 5,80 m²,

5. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z kątowników osadzonych w cokole. Wys. ogrodzenia – 1,3 m. Bramy i furtki z prętów stalowych wys. 1,5m,

6. Działka Nr ewid. 249 o pow. 0,98ha.

Nieruchomość przeznaczona jest na działalność usługową z dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 224.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 12.000,00 złotych w jednej z następujących form: w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Nr 78 8925 0006 0000 1632 2000 00 30 BS Różan na minimum 3 dni robocze przed przetargiem tj. do dnia 08.09.2015r. do godz. 10.00.

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy skutkować będzie utratą wadium.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młynarze.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2015r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młynarze, ul. Ostrołęcka 7.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowych informacji w sprawach przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy Młynarze Pan Adam Rupiński od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 lub pod Nr tel. 0-29/768-00-62.

Wójt

 Wacław Suski