OGŁOSZENIA

 

 

W dniu 13 marca 2018 roku w Warszawie Gmina Młynarze podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00641-6935-UM0711524/17 na kwotę 147.793,00zł z Województwem Mazowieckim na realizację operacji:"Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w tym przez modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Sadykierz, Strzemieczne-Oleksy i Głażewo-Święszki oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Młynarze, a także budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Młynarze" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego społeczność", zgodnie z kryteriami ustanowionymi w PROW na lata 2014-2020.

 

 


Gmina Młynarze w dniu 23 maja 2018 roku podpisała umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pod nazwą:"Przebudowę drogi gminnej Nr 210526W w miejscowości Głażewo -Cholewy od km 1+422 mb długości 1422 mb"

 

 

 

W dniu 24 maja 2018 roku została zawarta umowa o udzielenie dotacji w wysokości 10.000,00 ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młynarze na realizację zadania pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Kołakach" .

 

 

W dniu 11 czerwca 2018 roku została zawarta umowa o udzielenie dotacji w wysokości 10.000,00 ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młynarze na realizację zadania pod nazwą : "Remont i wyposażenie hali sportowej oraz doposażenie boiska sportowego w msc. Młynarze, gm. Młynarze".

 

 

 

Gmina Młynarze w dniu 25 czerwca 2018 roku zawarła umowę z Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w kwocie 23.742,00 zł na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sieluń, w zakresie remontu stolarki okiennej strażnicy.

 

 

 

W dniu 30 sierpnia 2018 roku w Warszawie została zawarta umowa na kwotę 41.580,00 zł na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną intresów pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Młynarze.

 

 

 

W dniu 8 października 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem,reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Młynarze reprezentowaną przez Wójta Gminy  dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ogony na kwotę 13.000,00 zł

 

 

Wójt Gminy Młynarze

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż samochodu strażackiego marki MAGIRUS - DEUTZ FM 170D llFA

Szczegóły po kliknięciu "Pobierz plik"

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Młynarze w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018

 

  1. Przedmiot konsultacji:

W związku  z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS-70-1-17 z dnia 9 czerwca 2017 r – Wójt Gminy Młynarze zaprasza wszystkich wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Młynarze do konsultacji społecznych dotyczących projektu kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

 

Celem konsultacji  jest uzgodnienie wzoru kart do głosowania przy udziale wyborców  Gminy Młynarze, ze szczególnym wyrażeniem opinii w zakresie:

– praktyczności stosowania kart w formacie broszury w rozmiarze A4 a kart wielkoformatowych; w tym A0 i A1;

– tajności głosowania na tzw. „płachcie” (karty formatu A0 i formatu A1);

– oceny  poszczególnych czynności, które  z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenia karty wielkoformatowej (tzw. „płachty” w formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny;

– oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów.

 

  1. Termin konsultacji:

Dzień rozpoczęcia konsultacji: 19.06.2017 r. Dzień zakończenia konsultacji: 25.06.2017 r

 

  1. Forma konsultacji:

Projekt kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej    oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminamlynarze.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Elżbieta Dzwonkowska- Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 

  1. Wszelkie uwagi i opinie do projektu kart do głosowania można zgłaszać na piśmie bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Młynarze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugmlynarze@post.pl

 

W dniu 26 czerwca 2017 r wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przesłane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

 

W ó j t

    /-/ Wacław Suski

 

-Pismo przewodnie

Przykładowe karty do głosowania:
wojt-tak-nie-

IItura wojt-tak-nie

wojt-IItura wojt

SEJMIK RADA-powiatu

mala-gmina rada A1

poziom karta sejmik

A0 karta sejmik

A1 pion karta sejmik

rada-miasta-na-prawach-powiatu